Voorwaarden

 

 

FitVak

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

Focus-Fit Goes is aangesloten bij de branchorganisatie Fit!vak met de daarbij behoorende algemene Leveringsvoorwaarden.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden Fit!vak

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

3. Het aanbod omvat ten minste:

- de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

- op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;

- de wijze van betaling en de betalingstermijn;

- de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

- het (huishoudelijk) reglement.

4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

5. Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

- een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

- een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met in-achtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

- de Consument een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

- het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedu-rende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.

5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behoren-de aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactivitei-ten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de On-dernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval te-rugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcij-fer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan be-staat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: "Lerf Basis" (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.

6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consu-menten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

 

 

Privacybeleid Focus Fit

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Focus Fit. U dient zich ervan bewust te zijn dat Focus Fit niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Focus Fit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Focus Fit of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Focus Fit of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Focus Fit sport- en bewegingscentrum
's-Gravenpolderseweg 4E
0113-769054
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1663
vandaagvandaag1
GisterenGisteren2
Deze_weekDeze_week3
Deze_maandDeze_maand39
Alle_dagenAlle_dagen1663
Registered Users 76
Registered Today 2
Registered Today
macshimp5655201453
omero
Home Voorwaarden